Informacja dla osób niedosłyszących

Karty Informacyjne Mieszkańca, według wydziałów

Symbol Procedura
WAiB 8.18 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia
WAiB 8.14 Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę - wydanie decyzji
WAiB 8.3 Warunki zabudowy - przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby
WAiB 8.2 Warunki zabudowy - wydanie decyzji
WAiB 8.12 Wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - przyjęcie zgłoszenia
WAiB 8.5 Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia
WAiB 8.1 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanie decyzji
WAiB 8.17 Udostępnienie akt archiwalnych – udostępnienie akt do wglądu lub wydanie kopii akt
WAiB 8.8 Zatwierdzenie projektu budowlanego - wydanie decyzji
WAiB 8.11 Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego – zmiana pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
WAiB 8.6 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Torunia
WAiB 8.23 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - wydanie decyzji
WAiB 8.15 Zgodność zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym m.p.z.p. - wydanie zaświadczenia
WAiB 8.16 Samodzielność lokalu - wydanie zaświadczenia
WAiB 8.22 Rygor natychmiastowej wykonalności - nadanie rygoru w decyzji administracyjnej lub wydanie postanowienia (jeśli decyzja została już wydana)
WAiB 8.19 Roboty rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę - przyjęcie zgłoszenia
WAiB 8.20 Rejestracja dziennika budowy - zarejestrowanie dziennika budowy
WAiB 8.13 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - przyjęcie zgłoszenia
WAiB 8.7 Środowiskowe uwarunkowania - wydanie decyzji
WAiB 8.4 Opinia urbanistyczna w sprawie przeznaczenia nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia lub w obowiązującym planie miejscowym
WAiB 8.10 Przeniesienie pozwolenia na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia od którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby
WAiB 8.24 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przeniesienie decyzji
WAiB 8.9 Udzielenie pozwolenia na budowę - wydanie decyzji