Informacja dla osób niedosłyszących

Karty Informacyjne Mieszkańca, według wydziałów

Symbol Procedura
WPiW 14.19 Postępowanie podatkowe w sprawach ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych - zawieszenie
WPiW 14.18 Postępowanie podatkowe - zmiana zakresu
WPiW 14.26 Postępowanie podatkowe - wznowienie
WPiW 14.21 Postępowanie podatkowe - umorzenie wszczętego postępowania
WPiW 14.17 Postępowanie podatkowe - przywrócenie uchybionego terminu
WPiW 14.20 Postępowanie podatkowe - podjęcie zawieszonego postępowania
WPiW 14.14 Postępowanie podatkowe - odwołania i zażalenia
WPiW 14.11 Podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa - wnioski w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach
WPiW 14.10 Podatki i opłaty lokalne oraz opłata skarbowa - wydawanie zaświadczeń lub informacji
WPiW 14.6 Podatek od środków transportowych (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) - wniosek w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.7 Podatek od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.1 Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ustalany w drodze deklaracji podatkowych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.2 Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ustalany w drodze decyzji wymiarowej - nakazu płatniczego) - wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.31 Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości ze wskazanymi wyżej podmiotami
WPiW 14.4 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie podmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego (indywidalne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiW 14.5 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - korekta łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego
WPiW 14.8 Opłata skarbowa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.9 Opłata skarbowa i opłata miejscowa (dotyczy osób fizycznych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.13 Opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
WPiW 14.16 Nadpłata podatku/opłaty - stwierdzenie
WPiW 14.29 Nadpłata podatku - zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
WPiW 14.30 Kwit mazalny - zezwolenie na wykreslenie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe
WPiW 14.28 Kara porządkowa - uchylenie
WPiW 14.15 Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy
WPiW 14.27 Decyzja podatkowa - zmiana decyzji ostatecznej