Informacja dla osób niedosłyszących

Karty Informacyjne Mieszkańca, według wydziałów

Symbol Procedura
WSA 2.28 WSA 2.28 Nadanie numeru Pesel
WSA 2.28 Nadanie numeru PESEL
WSA 2.25 Udostepnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
WSA 2.26 Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Torunia
WSA 2.24 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
WSA 2.27 Rezygnacja ze stałego rejestru wyborców w danej gminie
WSA 2.17 Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich
WSA 2.20 Dowód osobisty - wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych z Rejestru Dowodów Osobistych
WSA 2.16 Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały
WSA 2.15 Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
WSA 2.14 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt stały
WSA 2.18 Dowody osobiste wydawane dla osób poniżej 18 roku życia
WSA 2.13 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy
WSA 2.11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
WSA 2.10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
WSA 2.8 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
WSA 2.21 Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
WSA 2.22 Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego
WSA 2.12 Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu stałego
WSA 2.19 Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia
WSA 2.9 Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu czasowego
WSA 2.23 Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
WSA 2.5 Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej
WSA 2.4 Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej
WSA 2.3 Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców