Informacja dla osób niedosłyszących

Karty Informacyjne Mieszkańca, alfabetycznie

Strony

Symbol Procedura
WEiR 1.14a Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia
WSA 2.28 WSA 2.28 Nadanie numeru Pesel
BTCM 19.1 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu zorganizowania ogródka letniego/zimowego.
BTCM 19.7 Abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną na rzecz społeczności lokalnej Zespołu
WGiK 7.8 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
WSA 2.3 Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców
WAiB 8.24 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przeniesienie decyzji
WSA 2.22 Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego
WSA 2.23 Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
WSA 2.21 Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
WPiW 14.23 Decyzja podatkowa - sprostowanie
WPiW 14.22 Decyzja podatkowa - uzupełnienie
WPiW 14.24 Decyzja podatkowa - wyjaśnienie treści
WPiW 14.27 Decyzja podatkowa - zmiana decyzji ostatecznej
WEiR 1.1 Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
WEiR 1.53a Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie
WŚiZ 6.30 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem
WŚiZ 6.31 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnaj ze studzienką rewizyjną
WŚiZ 6.29 Dofinansowanie - likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Torunia
WŚiZ 6.32 Dofinansowanie - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest
BTCM 19.3 Dofinansowanie nakładów na zagospodarowanie podwórek na terenie Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia w ramach programu „Moje Podwórko”
WPiW 14.15 Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy
BMKZ 21.6 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Miasta Toruń
WSA 2.19 Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia
WSA 2.20 Dowód osobisty - wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych z Rejestru Dowodów Osobistych