Załatw sprawę elektronicznie

Za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) można składać podania i wnioski w kilkudziesięciu sprawach. 

ePUAP, logo

Lista spraw wraz z odsyłaczami do formularzy na ePUAP:

 

Pismo ogólne do urzędu

 

WYBORY

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

DOWODY OSOBISTE \ SPRAWY MELDUNKOWE

 

AKTY STANU CYWILNEGO

 

EDUKACJA

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

 

GEODEZJA

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

ORGANIZACJA IMPREZ I PROMOCJA

 

KOMUNIKACJA I TRANSPORT

 

INNE PISMA URZĘDOWE

 


Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej systemu pojazd i kierowca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych można załatwić wymienione poniżej sprawy związane z rejestracją pojazdów i uprawnieniami kierowców.

Rejestracja pojazdów

 • Rejestracja pojazdu
 • Rejestracja Czasowa pojazdu
 • Wyrejestrowanie pojazdu
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • Zgłoszenie zbycia pojazdu
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego
 • Wymiana tablic rejestracyjnych /nk/zl
 • Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego
 • Wydanie zaświadczenia dot. Zagubionego dokumentu (DR,KP)
 • Inny wniosek związany z rejestracją
 • Zgłoszenie nabycia pojazdu

Uprawnienia kierowców

 • Przywrócenie cofniętego uprawnienia – pozwolenie tramwajowe
 • Przywrócenie cofniętego uprawnienia – prawo jazdy
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Wydanie pozwolenia tramwajowego
 • Wydanie prawa jazdy
 • Wydanie rawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą  (dotyczy zamieszkałych poza granicą RP)
 • Wydanie wtórnika pozwolenia tramwajowego
 • Wydanie wtórnika prawa jazdy
 • Wymiana dokumentu na podstawie art. 150 ustawy – Prawo Jazdy
 • Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzania kwalifikacji
 • Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem
 • Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 • Wymiana prawa jazdy
 • Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
 • Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

 


 

Za pomocą elektronicznej platformy można także sprawdzić stan realizacji sprawy dla procedury wydania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

TUTAJ przejdziesz do serwisu www.kierowca.pwpw.pl


 

Za pomocą elektronicznej platformy Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej można załatwiać sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


 

Za pomocą elektronicznej platformy e-budownictwo można skladać wymienione niżej elektroniczne wnioski z zakresu budownictwa

 

 • Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a)
 • Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego (PB-2a) do 70m2
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
 • Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu (PB-6)
 • Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
 • Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8)
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)
 • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
 • Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)
 • Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14)
 • Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15)
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - przed zakończeniem budowy (PB-17a)
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18)
 • Wniosek o legalizację (PB-19)
 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
 • Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego