Informacja dla osób niedosłyszących

Lista spraw

Znaleziono: 257

Strony

Symbol Procedura
WSA 2.9 Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu czasowego
WSiR 3.5 Stypendium sportowe dla zawodników i trenerów uprawiających sport w toruńskich klubach sportowych i osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
WSiR 3.6 Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
WŚiZ 6.1 Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - udzielenie pozwolenia
WŚiZ 6.2 Instalacja niewymagająca pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - zgłoszenie
WŚiZ 6.25 Postępowania w zakresie dotyczącym zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich
WŚiZ 6.26 Usuwanie drzew oraz krzewów - wydawanie zezwolenia
WŚiZ 6.27 Przewóz zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy do miejsca pochówku - wydanie zezwolenia
WŚiZ 6.28 Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa - wydanie zaświadczenia
WŚiZ 6.29 Dofinansowanie - likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Torunia
WŚiZ 6.3 Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
WŚiZ 6.30 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem
WŚiZ 6.31 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnaj ze studzienką rewizyjną
WŚiZ 6.32 Dofinansowanie - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest
WŚiZ 6.32a Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
WŚiZ 6.33 Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin
WŚiZ 6.34 Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
WŚiZ 6.35 Wydanie dewcyzji zatwierdzającej dokumentację złóż kopalin, hydrogeologiczną lub geologiczno-inżynierską
WŚiZ 6.36 Wydanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
WŚiZ 6.4 Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach
WŚiZ 6.5 Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska - wygaśniecie pozwoleń
WŚiZ 6.6 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
WŚiZ 6.7 Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych przeznaczonych pod budowę
WZiPS 12.1 Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych - wydawanie
WZiPS 12.10 Wykaz dziennych opiekunów - wpis