ISO 9001-2008 w UMT

Urząd Miasta Torunia posiada certyfikat systemu jakości potwierdzający wypełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2008.

Polski Rejestr Statków, logo

Pierwszy certyfikat jakości dla urzędu został przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 6 czerwca 2002 roku. Potwierdził jakość działania UMT w zakresie zarządzania urzędem zapewniającego realziację zdań własnych, zleconych i powierzonych w sposób kompetentny, uwzględniający potrzeby i oczekiwania mieszkańców, w granicach ustanowionego prawa oraz preferującego ciągłe doskonalenie metod pracy.

  • Pierwsze odnowienie certyfikatu nastąpiło w roku 2007.
  • 12 października 2010 r. - audytorzy zewnętrzni z Polskiego Rejestru Statków SA z Gdańska po przeprowadzeniu audytu systemu zarządzania w UMT podjęli decyzję o ponownym odnowieniu certyfikacji potwierdzającej zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001-2008.
  • 9 listopada 2011 r. kolejny audyt zewnętrzny utrzymał ważność certyfikacji SZJ potwierdzającej zgodność z wymaganiami normy ISO 2001-2008.

Dokumentem określającym system zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Torunia jest Księga Jakości, której istotnym elementem są podstawowe zasady i cele stawiane przed organizacją  oraz sposoby ich osiągnięcia - ujęte w części o nazwie Polityka Jakości.


Polityka jakości

Misją Urzędu Miasta Torunia jest dostarczanie usług o najwyższej jakości, zapewniających wykonywanie zadań własnych, zleconych i powierzonych oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej zgodnie z obowiązującym prawem i dążenie do uzyskania wysokiej satysfakcji klientów z efektów pracy organizacji.

Kierownictwo Urzędu Miasta Torunia deklaruje w celu realizacji misji dążenie do osiągania wysokiej satysfakcji klientów UMT z usług świadczonych przez wszystkich pracowników i ustala za priorytetowe poniższe cele:

  1. Efektywne i przejrzyste wydatkowanie środków publicznych. 
  2. Skuteczne i profesjonalne zarządzanie i gospodarowanie mieniem gminy. 
  3. Doskonalenie polityki informacyjnej i komunikacji urzędu z mieszkańcami oraz zapewnienie dostępu do informacji zgodnie z przepisami prawa. 
  4. Aktywizowanie mieszkańców do współdecydowania w sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej, m.in. poprzez udział w konsultacjach, w spotkaniach, wyrażanie opinii w ankietach. 
  5. Systematyczne pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. 
  6. Zapewnienie kompetentnej, ciągle doskonalącej swoje kwalifikacje kadry pracowniczej, która przestrzega zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Pracownika oraz Kodeksie Dobrej Administracji. 

Kierownictwo Urzędu zapewnia odpowiednie zasoby oraz deklaruje własne zaangażowanie w ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009.

Pracownicy Urzędu Miasta Torunia deklarują wykonywanie zadań i doskonalenie działań zgodnie z wdrożonym SZJ.

Prezydent Miasta Torunia
/-/ Michał Zaleski

Toruń, 30 września 2013 r.


Dokumenty: