Informacja dla osób niedosłyszących

Środki na rehabilitację społeczną i zawodową

Rada Miasta podczas 36. sesji zajmie się uchwałą przeznaczającą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Podczas 36. sesji Rady Miasta, która odbędzie się 23 marca br., radni pochylą się nad uchwałą określającą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. w kwocie 4 344 619 zł. Większa część tej kwoty - 3 244 619 zł przeznaczona zostanie na rehabilitację społeczną, a 1 100 000 zł na rehabilitację zawodową. Podział tych środków należy do kompetencji Rady Miasta Torunia.

- Cieszę się, że nastąpił ponad dwuprocentowy wzrost środków na ten cel. Wszelkie działania w tym kierunku są bardzo potrzebne i oczekiwane przez osoby niepełnosprawne. W uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie podzieliliśmy te środki na rehabilitację zawodową i społeczną. Dwie trzecie środków przeznaczyliśmy na rehabilitację społeczną, m.in. na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych, dopłatę do zaopatrzenia w środki ortopedyczne – wyjaśnił zastępca prezydenta Zbigniew Fiderewicz.Przyjęcie tej uchwały będzie miało wpływ na poprawę sytuacji społecznej, zawodowej oraz zdrowotnej osób niepełnosprawnych. W jej ramach zostały także opracowane zasady przyznawania dofinansowania na rehabilitację społeczną. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON uzależniona będzie od wysokości faktycznego dochodu osoby niepełnosprawnej, posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz stwierdzonych ograniczeń wynikających z naruszonej sprawności organizmu. Ustalone kwoty dofinansowania pozostaną w zgodności z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) oraz wszelkich innych aktów wykonawczych, w tym m.in. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2015r. Poz. 926). Proponowane zasady uwzględniają również preferencje PFRON dotyczące zwiększenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych wykazujących aktywność zawodową tj. pozostających w zatrudnieniu lub zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące zatrudnienia.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków finansowych na ich realizację przeznaczanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.:

Rehabilitacja zawodowa  - 1 100 000 zł, w tym:

  • zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych - 630 000 zł; 
  • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - 360 000 zł;
  • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób  niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - 20 000 zł;
  • zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - 80 000 zł;    
  • zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu - 10 000 zł.      

Rehabilitacja społeczna - 3 244 619 zł, w tym: 

  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 1 999 500 zł;
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 200 000 zł;
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 842 119 zł;
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 200 000 zł;
  • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika - 3 000 zł.