Informacja dla osób niedosłyszących

Koncepcja na toruńską oświatę

Koncepcja na toruńską oświatę

Włączenie i przekształcenie gimnazjów, nowa szkoła podstawowa na Koniuchach oraz zapewnienie jak największej stabilności zatrudnienia kadry nauczycielskiej – tak w skrócie wygląda koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Koncepcja w postaci dwóch uchwał intencyjnych zostanie przedstawiona radnym podczas najbliższej sesji, 23 lutego 2017 r.

- Rozwiązania toruńskie zmierzają do jak największej stabilności zatrudnienia kadry nauczycielskiejmówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - W przypadku kiedy szkoła jest nadal szkołą podstawową zatrudnienie pozostaje tam według zasad i norm dotychczasowych, jeżeli szkoła podstawowa łączyła się z gimnazjum wówczas oczywiście ta szkoła podstawowa przejmuje zadania gimnazjum, natomiast jeżeli gimnazjum było połączone z liceum to wówczas nowo tworzone liceum ogólnokształcące o tym samym numerze co dotychczas od 1 września przejmuje nauczycieli, którzy do tej pory uczyli w gimnazjum. I wreszcie, w trzech samodzielnych gimnazjach nie będzie zmian, ponieważ zdecydowaliśmy się na to, aby dwa gimnazja włączyć do szkół podstawowych, natomiast w przypadku jednego na jego miejsce utworzyć szkołę podstawową. 

Według koncepcji dwa samodzielne gimnazja włączone zostaną do szkół podstawowych: Gimnazjum Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 21 do Szkoły Podstawowej Nr 7. Toruń przewiduje przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową Gimnazjum Nr 3. Tym samym nastąpi zwiększenie o jedną szkołę podstawową liczby szkół podstawowych prowadzonych przez GMT.

Proponowane kierunki zmian w Gminie Miasta Toruń to:

 • kontynuowanie jak najlepszych warunków nauki dla ucznia,
 • dążenie do zapewnienia uczniom ukończenia szkoły w miejscu,  w którym ją rozpoczęli,
 • nielikwidowanie żadnej szkoły na etapie przygotowania reformy,
 • wykorzystanie wszystkich budynków szkolnych  na  cele oświatowe,
 • dążenie do zapewnienia pracy szkół w systemie jednozmianowym,
 • optymalne wykorzystanie kadry pedagogicznej i ochrona miejsc pracy: analiza obecnego stanu kadrowego w szkołach pod względem liczby etatów  i kwalifikacji nauczycieli, monitorowanie ruchu kadrowego w szkołach GMT w celu optymalnego wykorzystania kadry nauczycielskiej i pracowników niepedagogicznych oraz przyjęcie priorytetów w dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli, zwłaszcza gimnazjów.

W ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe została ustalona struktura szkolnictwa, która docelowo będzie obejmowała: ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum ogólnokształcące; pięcioletnie technikum, trzyletnią szkołę branżową pierwszego stopnia, dwuletnią szkołę branżową drugiego stopnia oraz trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.

Ustawa nakłada na gminę, obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgnięcia obligatoryjnych opinii kuratora oświaty oraz związków zawodowych. Opinia  kuratora oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz oceny zapewnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danej gminy. Na wydanie opinii kurator oświaty oraz związki zawodowe mają 21 dni od dnia otrzymania uchwały. Opinie związków zawodowych nie są wiążące. Po uzyskaniu opinii, Rada Miasta Torunia w terminie do 31 marca 2017 r. podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres przejściowy od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.

Reforma ustroju szkolnego wprowadzająca nową strukturę szkolnictwa, wymaga kilkuletniego okresu przejściowego. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Z dniem 1 września 2017 r., z mocy ustawy przekształceniu podlegają dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe w ośmioletnie szkoły podstawowe. Wyjątek stanowią dotychczasowe gimnazja. Ulegają one z mocy ustawy likwidacji poprzez wygaszanie. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne do klasy I gimnazjum. Od 1 września 2017 r. nie będzie już klas I dotychczasowych gimnazjum, a w latach następnych kolejnych klas. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja. W przypadku, gdy w skład zespołu publicznego szkoły wchodzą jedynie dotychczasowe gimnazjum i dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa, to z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół przekształca się z mocy ustawy w ośmioletnią szkołę podstawową.

Mając na uwadze analizy, opinie i uwagi pozyskane w trakcie przygotowywania uchwały, została wypracowana koncepcja dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego.

- Przygotowanie projektu uchwały poprzedzone było szczegółową analizą obecnie  funkcjonujących szkół w poszczególnych osiedlach miasta. Przeprowadzono analizę demograficzną, w celu zapewnienia optymalnego dostępu uczniów do szkół w odległości nie przekraczającej 3 km. Brano pod uwagę przede wszystkim dane liczbowe dotyczące przedziałów wiekowych uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół, bazę lokalową, dydaktyczną oraz infrastrukturę sportową – powiedziała dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia Anna Łukaszewska. - Dostosowując sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zadbano o kontynuację tworzenia jak najlepszych warunków do nauki dla uczniów.

Projekt uchwały powstał we współpracy z dyrektorami szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz pracownikami Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu. Z koncepcją zapoznany został zespół ds. sieci szkół oraz przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.

Gmina Miasta Toruń rezygnuje z wygaszania trzech samodzielnych gimnazjów na rzecz ich przekształcenia lub włączenia dotychczasowych samodzielnych gimnazjów. Zaproponowano, by:

 • Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 49 zostało  przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Pawła II,
 • Gimnazjum Nr 2 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu,  z siedzibą przy ul. Pająkowskiego 44/52 zostało  włączone do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama  Mickiewicza w Toruniu, z siedzibą przy ul. Targowej 17,
 • Gimnazjum Nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gustawa Morcinka 13 zostało włączone do Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Toruniu, z siedzibą przy ul. gen. Józefa Bema 66.

- Utworzenie większej liczby ośmioklasowych szkół podstawowych o jedną, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 49, wynika z potrzeby zapewnienia uczniom lepszych warunków do nauki oraz optymalnego wykorzystania bazy lokalowej. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w tej części  miasta wskazuje na potrzebę zwiększenia liczby  miejsc dla  uczniów szkół  podstawowych – dodała Anna Łukaszewska.

Z dniem 1 września 2017 r. w obiekcie dotychczasowego Gimnazjum Nr 3 przy ul. Żwirki i Wigury 49  zacznie funkcjonować ośmioletnia Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II, dla której należy określić obwód. Ustalenie obwodu dla tej szkoły wiąże się ze zmianą obwodów dla:

 • Szkoły Podstawowej Nr 3 im. kpt Jana Drzewieckiego w Toruniu,  z siedzibą przy ul. Legionów 210,
 • Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1,
 • Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu,  z siedzibą przy ul. Rzepakowej 7/9;

Gimnazjum Nr 2 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, z siedzibą przy ul. Pająkowskiego 44/52  i Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza, z siedzibą przy ul. Targowej 17 funkcjonują w tym samym obiekcie, a ich obwody pokrywają się, dlatego  nie ma potrzeby dokonywania zmiany  w obwodzie tej szkoły.

Włączając Gimnazjum Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 2 kierowano się przede wszystkim optymalnym wykorzystaniem bazy lokalowej i wyposażenia. Obie szkoły funkcjonują w tym samym obiekcie, w związku z czym nie zachodzi potrzeba tworzenia nowych pracowni przedmiotowych. Uczniowie uczęszczając do tego samego obiektu będą korzystali z dotychczasowej infrastruktury obu szkół, stołówki szkolnej oraz  biblioteki.

Gimnazjum Nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu, z siedzibą, przy ul. Gustawa Morcinka 13  zostanie włączone do Szkoły Podstawowej Nr 7,  z siedzibą przy ul. gen. Józefa Bema 66, co spowoduje, że szkoła zostanie zlokalizowana w dwóch obiektach.

Uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej Nr 7 będą uczęszczali, tak jak dotychczas,  do obiektu przy ul. gen. Józefa  Bema 66, a uczniowie klas starszych oraz klas II i III dotychczasowego gimnazjum do obiektu przy ul. Gustawa Morcinka 13.

Włączając Gimnazjum Nr 21 do Szkoły Podstawowej Nr 7 brano pod uwagę przede wszystkim,  liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół, odległość między obiektami (700 m), a także optymalne wykorzystanie bazy lokalowej i sportowej.

W okresie przejściowym od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., Gmina Miasta Toruń będzie organem prowadzącym dla:

 • 14 ośmioletnich szkół podstawowych, które z mocy ustawy zostaną  przekształcone z  sześcioletnich szkół  podstawowych, w tym do 2 z nich zostaną włączone klasy dotychczasowych gimnazjów,
 • 1 ośmioletniej szkoły podstawowej, która powstanie w wyniku przekształcenia gimnazjum;
 • 11 ośmioletnich szkół podstawowych, które powstaną w wyniku przekształcenia dotychczas funkcjonujących zespołów szkół, w skład których wchodzą jedynie  szkoła podstawowa i gimnazjum;
 • klas dotychczasowych gimnazjów, prowadzonych w 4 trzyletnich liceach ogólnokształcących, które dotychczas funkcjonują w zespołach szkół złożonych z  gimnazjum i liceum ogólnokształcącego,
 • klas  dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w liceum ogólnokształcącym, które dotychczas funkcjonuje w zespole szkół złożonym z gimnazjum,  liceum ogólnokształcącego  i technikum;
 • klas dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych funkcjonujących w  trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązania przejściowe i docelowe umożliwią efektywne przekształcenie szkół oraz gwarantują odpowiednie warunki realizacji obowiązku szkolnego uczniom szkół podlegających przekształceniu.

Wzrost liczby szkół o Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Pawła II wpłynie na poprawę  warunków do nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli w sąsiadujących szkołach.

Szkoły ponadgimnazjalne i specjalne

Aktualnie w Toruniu funkcjonuje 35 publicznych szkół ponadgimnazjalnych, w tym 3  specjalne oraz 6 publicznych szkół specjalnych pozostałych typów (3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja).

Z mocy ustawy dostosowanie do nowego ustroju szkolnego dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych będzie trwało dwa lata. Spośród dotychczasowych szkół w okresie przejściowym nadal funkcjonować będą szkoły dwóch typów: trzyletnie liceum ogólnokształcące i czteroletnie technikum.

W planie sieci zamieszczono dotychczasowych 13 trzyletnich liceów ogólnokształcących i 9 czteroletnich techników. Uwzględniono również 3 ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne: Szkołę Podstawową Specjalną Nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu i Szkołę Podstawową Specjalną Nr 25 w Toruniu, które z mocy ustawy powstaną z dniem 1 września 2017 r. z przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół specjalnych o tej samej nazwie oraz Szkołę Podstawową Specjalną Nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, która  powstanie z mocy ustawy z przekształcenia Zespołu Szkół Nr 6 w Toruniu, w skład którego wchodzą dotychczasowe Gimnazjum Specjalne Nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu oraz dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Ponadto w planie sieci ujęto Gimnazjum Specjalne Nr 25, które zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r. oraz klasy dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzone w szkołach innego typu, tj. klasy Gimnazjum Specjalnego Nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu prowadzone w ośmioletniej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu oraz klasy Gimnazjum Specjalnego Nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu prowadzone w ośmioletniej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu.

Ujęto również tworzone z mocy ustawy 1 września 2017 r. szkoły ponadpodstawowe: 8 branżowych szkół I stopnia, w tym 1 specjalną, powstające z przekształcenia  dotychczasowych  trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w tym 1 specjalnej, 3 szkoły policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku powstające z przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych oraz 2 trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy, z przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W planie uwzględniono także klasy dotychczasowych 5 zasadniczych szkół zawodowych, które będą prowadzone w okresie przejściowym w branżowych szkołach I stopnia.

Przestrzegano zasadę, iż klasy danej zasadniczej szkoły zawodowej będą prowadzone w branżowej szkole I stopnia powstałej z przekształcenia tej szkoły. W 3 branżowych szkołach I stopnia nie uwzględnia się klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych z powodu braku w nich uczniów w  roku szkolnym 2016/2017.

Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów będzie uzależniona od wielu czynników, w tym m. in. od ramowych planów nauczania oraz podstawy programowej, które określi Minister Edukacji Narodowej.


Materiały do pobrania: