Informacja dla osób niedosłyszących

Dotacje na odnowę zabytków

Na nadchodzącej sesji Rada Miasta Torunia rozpatrzy projekt uchwały dotyczący przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy toruńskich zabytkach.

Wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych poprzez dotacje najbardziej wartościowych i zagrożonych elementów zabytkowej architektury zespołu staromiejskiego i historycznych przedmieść Torunia, prowadzi do przyspieszenia efektu tych prac, ich kompleksowości i zgodności z warunkami konserwatorskimi, co bezpośrednio poprawia wizerunek miasta, zwiększając jego atrakcyjność.

Do Urzędu Miasta Torunia w terminie do 31 stycznia 2017 r., wpłynęło 37 wniosków, w tym 28 wniosków kompletnych, zawierających wszystkie wymagane dokumenty oraz spełniających wymogi formalne. W grupie beneficjentów znajdują się osoby fizyczne i jednostki organizacyjne będące właścicielem, bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Komisja rekomendowała Prezydentowi Miasta Torunia 28 wniosków na łączną kwotę 1.050.000 zł., tym samym wyczerpując limit przeznaczony na dotacje w 2017 r. - Warto zauważyć, że z dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie skorzystają nie tylko zarządy i właściciele obiektów zabytkowych na Starówce, ale również na Bydgoskim i Jakubskim Przedmieściu oraz w innych częściach miasta - mówi zastępca prezydenta Torunia, Zbigniew Fiderewicz.

Rada Miasta Torunia pochyli się na projektem uchwały przyznającej dotacje podczas 36. sesji 23 marca 2017 r.