Konkurs „Dzieje Torunia"

Konkurs „Dzieje Torunia"

W poniedziałek, 27 lutego 2017 r. o godz. 9:00 ruszy szkolny etap Miejskiego Konkursu Historycznego „Dzieje Torunia”. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie toruńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs odgrywa ważna rolę w procesie kształtowania tożsamości regionalnej wśród młodych ludzi dbających o dziedzictwo kulturowe i historyczne poprzednich pokoleń. Organizatorami konkursu są Wydział Edukacji oraz ZSPS i VIII LO. Jak co roku honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Torunia.

Corocznie konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów toruńskich szkół. Obejmuje on tematykę związaną z historią Torunia od wystawienia przywileju lokacyjnego do współczesności. Tematem przewodnim XVII edycji konkursu jest „Historia toruńskiego piernika”. Tematyka konkursu uwzględnia zagadnienia związane z Rokiem Rzeki Wisły i 20-tą rocznicą wpisania Torunia na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Konkurs składa się dwóch etapów: szkolnego i miejskiego. Etap szkolny odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godz. 9:00 i przeprowadzi go komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły. Natomiast finał miejski odbędzie się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu i będzie przeprowadzony w dwóch częściach:

  • 6 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 - część pisemna (test) -  wyłonienie dziesięciu finalistów w każdej kategorii szkół
  • 7 kwietnia 2017 r. o godz. 11:30 - superfinał - część pisemna - wyłonienie superlaureata.

Do superfinału zostanie zakwalifikowanych dziewięciu laureatów części pisemnej, po trzech w każdej kategorii szkół.

Każda szkoła biorąca udział w konkursie typuje do finału miejskiego od 1 do 3 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. Jeżeli w wyniku testu nie zostaną wyłonieni zwycięzcy, Komisja Szkolna organizuje egzamin ustny w oparciu o ustalone przez nią zagadnienia.

Do 6 marca 2017 r. należy przekazać protokół (załącznik nr 1 do regulaminu) do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń z dopiskiem: Konkurs „Dzieje Torunia”.

Komisja Miejska posiada prawo weryfikacji ocen testów uczniów przesłanych przez szkoły. Do etapu miejskiego zostanie zakwalifikowanych co najmniej dwóch reprezentantów               z każdej szkoły, pozostali w zależności od ilości uzyskanych punktów.

Do 20 marca 2017 r. szkoły otrzymają informację o zakwalifikowaniu uczniów do etapu miejskiego. Uczestnicy etapu szkolnego Konkursu „Dzieje Torunia” mogą dodatkowo przygotować prezentację multimedialną na temat historii toruńskiego piernika. Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę konkursową.

Oceny prac dokonuje Komisja Szkolna w oparciu o ustalone przez nią kryteria.

Prezentacja multimedialna powinna być wykonana w programie Power Point (wersja 97 i nowsza) lub Impress – programie wchodzącym w skład pakietu OpenOffice oraz zapisana na płycie CD-R lub DVD +R/DVD –R. Pokaz multimedialny nie powinien trwać dłużej niż 10 minut     i zawierać nie więcej niż 10 slajdów. Pierwszy tytułowy slajd powinien zawierać następujące dane: adres szkoły, imię i nazwisko ucznia,  imię i nazwisko opiekuna ucznia, e-mail szkoły. Powyższe dane należy również umieścić na płycie lub kopercie/okładce płyty.

Komisja Szkolna przesyła trzy najlepsze prace uczniów do 6 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń z dopiskiem: Konkurs „Dzieje Torunia”.

Jury dokonuje oceny nadesłanych prac, które nie mogą naruszać praw autorskich innych osób.  Ocenie będą podlegać następujące walory pracy: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność, forma przekazu, atrakcyjność przekazu, inne walory pracy. Spośród wszystkich przesłanych prac konkursowych nagrodzonych zostanie nie więcej niż dziesięć.


Materiały do pobrania: