Informacja dla osób niedosłyszących

Startują prace nad strategią

11 kwietnia 2017 r. rozpoczęły się prace w podzespołach, mające na celu aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Torunia.

Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 została uchwalona przez Radę Miasta Torunia w dniu 4 listopada 2010 roku (uchwała nr 935/2010 Rady Miasta Torunia). Perspektywa czasowa obecnej Strategii została określona do 2020 r. Rok 2017 jest czasem aktualizacji Strategii z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do roku 2023. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju miasta na kolejne lata.

- Toruń w ostatnich latach się zmienił. Trzeba spojrzeć, jak istotne przeobrażenia w ciągu ostatnich 10-12 lat zdołaliśmy wprowadzić. Przeobrażenia są widoczne zarówno w życiu społecznym, infrastrukturze i gospodarce. To dzieło mieszkańców Torunia, którzy umiejętnie, mądrze i odpowiedzialnie korzystają z potencjału gospodarczego oraz środków unijnych, innych środków zewnętrznych oraz własnych możliwości. Po ponad sześciu latach istniejąca strategia wymaga kolejnej inicjatywy, czyli aktualizacji. Będziemy szukać sposobów, jak zrealizować cele strategiczne w zmienionej rzeczywistości  - mówił w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży, podczas spotkania inaugurującego prace nad aktualizacją strategii, prezydent Torunia Michał Zaleski.

Prezydent Michał Zaleski otwierający prace nad aktualizacją Strategii Miasta Torunia, MCSM, 11.04.2017 r.

Prace nad aktualizacją Gmina Miasta Toruń prowadzi we współpracy z firmą badawczą ResPublic sp. z o.o. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, strategia to scenariusz osiągania celów, do których dąży wspólnota samorządowa, pozwalający nam transformować sytuację obecną na projektowaną. - Istotą strategii są uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, potrzeby i wartości kulturowe oraz główni interesariusze sektora publicznego, prywatnego i samorządowego. Praca nad strategią odnosi się zawsze do przyszłości. Ich elementem są cele rozwoju miasta, które stanowią podstawę dla kluczowych decyzji. Celem strategii jest natomiast skoncentrowanie środków na określonych celach - wyjaśnił zebranym kierownik zespołu ekspertów ResPublic sp. z o.o., Jacek Dębczyński.

Do prac nad aktualizacją strategii zaproszeni zostali, oprócz przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych gminy oraz radnych,  przedstawiciele m.in. instytucji biznesowych, kultury i edukacji. Prace będą toczyć się w 3 podzespołach:

  • Podzespole ds. społecznych - zakres prac obejmie warunki życia, ochronę zdrowia i życia, opiekę i pomoc, 
  • Podzespole ds. zasobów, infrastruktury i środowiska - zakres prac obejmie zasoby techniczne, transport, ład przestrzenny oraz potencjał ekologiczny, ludzki, kulturowy i turystyczny,
  • Podzespole ds. gospodarki i promocji miasta - zakres prac obejmie przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, rynek pracy i bezrobocie, konkurencyjną współpracę, promocję i atrakcyjność inwetsycyjną miasta.

Pierwszym krokiem w działaniach nad aktualizacją strategii było wykonanie analizy i diagnozy strategicznej Miasta Torunia wraz z wykonaniem badania społecznego. Badania ankietowe zakończyły się 31 marca 2017 r. Ich wyniki pomogą członkom zespołów podczas dyskusji i warsztatów. Prace warsztatowe nad aktulizacją dokumentu toczyć się będą 11 i 13 kwietnia. Wykonanie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta do 2020 roku z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 roku potrwa do 10 maja. Kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne w formie pisemnej, za pomocą strony internetowej (do 21 czerwca 2017 r.). Do 3 lipca ma powstać zaktualizowana wersja Strategii, która zostanie przedstawiona Radzie Miasta Torunia.