Informacja dla osób niedosłyszących

Rekrutacja do przedszkoli 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli 2017/2018

Od 19 kwietnia do 10 maja 2017 r. potrwa rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tak, jak w latach poprzednich rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do pięciu przedszkoli. Rekrutacja do przeszkoli będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostały określone w Zarządzeniu Nr 60 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 (treść Zarządzenia wraz z załącznikami umieszczona w BIP).

Rekrutacja do przedszkoli:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 12.04.2017 r. do 18.04.2017 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu - w roku szkolnym 2017/2018.

23 marca 2017 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę Nr 552/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

Kryteria są następujące:

1) zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu  przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 64 punkty;

2) zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 32 punkty;

3) ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 16 punktów;

4) kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko – 8 punktów;

5) uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka – 4 punkty;

6) zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie – 2 punkty.

Do ilu przedszkoli rodzice mogą złożyć wniosek?

Z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wynika,  iż wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej  niż trzech przedszkoli. Od roku szkolnego 2011/2012 nabór do toruńskich przedszkoli miejskich oraz  oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Dotychczas rodzice mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do pięciu przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne. Wykorzystanie systemu elektronicznego do wspomagania procesu rekrutacyjnego umożliwia przyjęcie takiego rozwiązania bez ryzyka blokowania miejsc w kilku przedszkolach. Taka praktyka była z powodzeniem stosowana w Toruniu  przez ostatnie 7 lat.

Zgodnie z uchwałą RMT Nr 553/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie składania wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice nadal będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do pięciu przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja do przeszkoli, szkół (oprócz szkół specjalnych i szkoły muzycznej) oraz placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.