Informacja dla osób niedosłyszących

Nowe zasady pozyskiwania lokali

Od 8 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się przez organizacje pozarządowe o gminny lokal użytkowy na prowadzenie działalności statutowej na rzecz mieszkańców Torunia.

Procedura lokalowa wypracowana została w procesie partycypacyjnym, we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – jak dotychczas – mogą wynająć lokal z udzieloną zniżką (aż do 70% zniżki, plus zniżki dodatkowe) w trybie bezprzetargowym. 

Procedurę postępowania w zakresie wynajmu organizacjom pozarządowym gminnych lokali określa Zarządzenie nr 149 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 czerwca 2017 r. – TUTAJ.

Procedura wskazuje dwa tryby:

1)  wynajem gminnych lokali użytkowych, którymi gospodaruje ZGM w Toruniu (rozdział I);

2)  wynajem lub użyczenie pozostałych gminnych lokali z wyłączeniem lokali administrowanych przez ZGM oraz nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy (rozdział II).

Instrukcja pozyskiwania lokali użytkowych przez NGO: http://orbitorun.pl/lokalemiejskie.html