Informacja dla osób niedosłyszących

Lista spraw

Znaleziono: 257

Strony

Symbol Procedura
WGN 9.3 Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
WGN 9.4 Grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne - ustalenie odszkodowania
WGN 9.5 Użytkowanie wieczyste gruntów - bonifikata od opłaty rocznej z tutyłu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
WGN 9.6 Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych
WGN 9.8 Udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi - z wyłączeniem pasów drogowych
WGN 9.9 Ustanowianie służebności gruntowej na nieruchomościach
WKS 23.1 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) dla byłych pracowników UMT - wydanie
WKSiI 15.4 Przyznanie lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowej w trybie bezprzetargowym
WKSiI 15.5 Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy (dla organizacji prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego)
WKu 16.1 Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury
WOL 13.1 Regulamin strzelnicy - wydanie decyzji o zatwierdzeniu
WOL 13.2 Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Toruniu
WOL 13.3 Impreza masowa - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
WOL 13.4 Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE ZWYKŁE)
WOL 13.5 Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE)
WPiT 15.1 Herb Torunia - zgoda na wykorzystanie
WPiT 15.2 Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Torunia
WPiT 15.3 Wsparcie finansowe w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców
WPiT 15.4 Uzyskanie Patronatu Prezydenta Miasta Torunia nad organizowaną imprezą / wydarzeniem
WPiW 14.1 Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ustalany w drodze deklaracji podatkowych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.10 Podatki i opłaty lokalne oraz opłata skarbowa - wydawanie zaświadczeń lub informacji
WPiW 14.11 Podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa - wnioski w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach
WPiW 14.13 Opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
WPiW 14.14 Postępowanie podatkowe - odwołania i zażalenia
WPiW 14.15 Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy