Informacja dla osób niedosłyszących

Lista spraw

Znaleziono: 253

Strony

Symbol Procedura
WGN 9.6 Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych
WGN 9.8 Udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi - z wyłączeniem pasów drogowych
WGN 9.9 Ustanowianie służebności gruntowej na nieruchomościach
WKSiI 15.4 Przyznanie lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowej w trybie bezprzetargowym
WKSiI 15.5 Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy (dla organizacji prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego)
WKu 16.1 Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury
WOL 13.1 Regulamin strzelnicy - wydanie decyzji o zatwierdzeniu
WOL 13.2 Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Toruniu
WOL 13.3 Impreza masowa - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
WOL 13.4 Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE ZWYKŁE)
WOL 13.5 Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE)
WPiW 14.1 Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ustalany w drodze deklaracji podatkowych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.10 Podatki i opłaty lokalne oraz opłata skarbowa - wydawanie zaświadczeń lub informacji
WPiW 14.11 Podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa - wnioski w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach
WPiW 14.13 Opłata skarbowa - wnioski w sprawie zwrotu
WPiW 14.14 Postępowanie podatkowe - odwołania i zażalenia
WPiW 14.15 Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy
WPiW 14.16 Nadpłata podatku/opłaty - stwierdzenie
WPiW 14.17 Postępowanie podatkowe - przywrócenie uchybionego terminu
WPiW 14.18 Postępowanie podatkowe - zmiana zakresu
WPiW 14.19 Postępowanie podatkowe w sprawach ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych - zawieszenie
WPiW 14.2 Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (ustalany w drodze decyzji wymiarowej - nakazu płatniczego) - wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.20 Postępowanie podatkowe - podjęcie zawieszonego postępowania
WPiW 14.21 Postępowanie podatkowe - umorzenie wszczętego postępowania
WPiW 14.22 Decyzja podatkowa - uzupełnienie