Informacja dla osób niedosłyszących

Lista spraw

Znaleziono: 257

Strony

Symbol Procedura
WGiK 7.2 Nieruchomość - numeracja porządkowa
WGiK 7.3 Zgłoszenie pracy geodezyjnej
WGiK 7.4 Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów
WGiK 7.5 Uzgadnianie lokalizacji projektu sieci uzbrojenia terenu
WGiK 7.6 Wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, sporządzanie wydruków map, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego
WGiK 7.7 Nieruchomości - rozgraniczenie
WGiK 7.8 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
WGiK 7.9 Zakładanie kartoteki lokali
WGK 10.1 Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
WGK 10.10 Odpady - udzielenie zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów
WGK 10.11 Odpady - udzielenie zezwolenia na zbieranie
WGK 10.12 Wytwarzanie odpadów oraz sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami - przedłożenie informacji
WGK 10.14 Odpady - udzielenie zezwolenia na transport
WGK 10.15 Odpady komunalne - wpis do rejestru działalności regulowanej
WGK 10.2 Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu
WGK 10.5 Interwencja w sprawie usuwania nielegalnych składowisk odpadów
WGK 10.7 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych - zezwolenie na prowadzenie działalności
WGK 10.8 Wytwarzanie odpadów - udzielenie pozwolenia
WGK 10.9 Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - zatwierdzenie programu
WGN 9.1 Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - wydanie zgody
WGN 9.10 Uzupełnienie nieruchomości
WGN 9.11 Dzierżawa gruntów - z wyłączeniem pasów drogowych
WGN 9.12 Wywłaszczone nieruchomości - zwrot
WGN 9.13 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
WGN 9.2 Sprzedaż gminnego lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy