Informacja dla osób niedosłyszących

Lista spraw

Znaleziono: 257

Strony

Symbol Procedura
USC 4.4 Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów
USC 4.5 Sprostowanie aktu stanu cywilnego
USC 4.6 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
USC 4.7 Transkrypcja (przeniesienie) zagranicznego aktu stanu cywilnego
USC 4.8 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
USC 4.9 Zmiana imienia i nazwiska
WAiB 8.1 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanie decyzji
WAiB 8.10 Przeniesienie pozwolenia na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia od którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby
WAiB 8.11 Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego – zmiana pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
WAiB 8.12 Wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - przyjęcie zgłoszenia
WAiB 8.13 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - przyjęcie zgłoszenia
WAiB 8.14 Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę - wydanie decyzji
WAiB 8.15 Zgodność zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym m.p.z.p. - wydanie zaświadczenia
WAiB 8.16 Samodzielność lokalu - wydanie zaświadczenia
WAiB 8.17 Udostępnienie akt archiwalnych – udostępnienie akt do wglądu lub wydanie kopii akt
WAiB 8.18 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia
WAiB 8.19 Roboty rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę - przyjęcie zgłoszenia
WAiB 8.2 Warunki zabudowy - wydanie decyzji
WAiB 8.20 Rejestracja dziennika budowy - zarejestrowanie dziennika budowy
WAiB 8.22 Rygor natychmiastowej wykonalności - nadanie rygoru w decyzji administracyjnej lub wydanie postanowienia (jeśli decyzja została już wydana)
WAiB 8.23 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - wydanie decyzji
WAiB 8.24 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przeniesienie decyzji
WAiB 8.3 Warunki zabudowy - przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby
WAiB 8.4 Opinia urbanistyczna w sprawie przeznaczenia nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia lub w obowiązującym planie miejscowym
WAiB 8.5 Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia