Informacja dla osób niedosłyszących

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
WEiR 1.46

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art.78 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. Z 2017r. Poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r.,poz. 689).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, potwierdzającego, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów;
 • Oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi;
 • Dowód rejestracyjny;
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana;
 • Tablice rejestracyjne, gdy zachodzi konieczność wymiany;
 • Dowód osobisty

Wymagane opłaty:

 • 54,50 zł dowód rejestracyjny,
 • 19 zł pozwolenie czasowe,
 • 185,50 zł (z wymianą tablic rejestracyjnych) na konto: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086, Urząd Miasta Torunia "opłaty komunikacyjne"

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Aby załatwić sprawę, należy uprzednio zapisać się na dzień i godzinę osobiście - I piętro stan. Nr 10,  telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres weir@um.torun.pl.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
pok. nr 7, tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.