Informacja dla osób niedosłyszących

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - przyjęcie zgłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - przyjęcie zgłoszenia
WAiB 8.13

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

- art. 71 ust. 2, art. 80 ust. 1 pkt 1 i art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)

I. Wymagane dokumenty

Wniosek z określonym rodzajem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz terminem jej rozpoczęcia według załączonego wzoru (Formularz) wraz z następującymi załącznikami:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik nr 1),

- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z zaznaczeniem obiektu lub części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,

- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,

- w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,

- ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z dowodem wniesienia wymaganej opłaty skarbowej.

Zgłoszenia należy dokonać przed zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

II. Wymagane opłaty

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Za pełnomocnictwo - 17 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do ww. terminu nie wlicza się okresów opóźnień nie wynikających z winy organu. Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów przerywa bieg 30-dniowego terminu.

Nie zajęcie stanowiska przez organ w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku - oznacza milczącą zgodę organu na realizację przedsięwzięcia.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Sekretariat – tel. 56 611 84 30

e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie nie przysługuje.

VI. Uwagi

Pisemny wniosek należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.