Informacja dla osób niedosłyszących

Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów

Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów
WGiK 7.4

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna:

 • Art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 j.t.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  12.09.2012r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r.  poz.1246);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016 r. poz. 1034 tj. ze zm.);
 • art. 104 i art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 t.j. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1827.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o zmianę klasyfikacji gleboznawczej gruntu podpisany przez wszystkich współwłaścicieli
 • Załączniki:
  • 2 egzemplarze wyrysu z mapy ewidencji gruntów,
  • wypis z rejestru gruntów

Opłaty administracyjne:

 • Nie pobiera się

Opłaty skarbowe:

 • Pobiera się 10 zł za wniosek.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 30 dni o ( wyjąwszy prace klasyfikatora).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji i Kartografii
Telefon:  56 611 84 72, 56 611 84 70


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni.

Uwagi:

 • Wniosek można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Dokumenty do pobrania: