Informacja dla osób niedosłyszących

Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów

Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów
WGiK 7.4

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna

 • Art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 - t.j. ze zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  12.09.2012 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r.  poz.1246),

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r.  poz.1034 t.j. ze zm.).

 • art. 104 i art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257  t.j. ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018, poz. 1044 t.j. ze zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek o zmianę klasyfikacji gleboznawczej gruntu podpisany przez wszystkich współwłaścicieli

 • Załącznik:

  • 2 egzemplarze wyrysu z mapy ewidencji gruntów,

  • wypis z rejestru gruntów


II. Opłaty administracyjne

 • Nie pobiera się

III. Opłaty skarbowe

 • Pobiera się 10 zł wniosek.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 30 dni o ( wyjąwszy prace klasyfikatora)

V. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii 

telefon:  56 611 84 72, 611 84 70

VI. Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni.

VII. Uwagi
Wniosek można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Dokumenty do pobrania: