Informacja dla osób niedosłyszących

Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska
USC 4.9

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 94
e-mail: usc@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 98

Podstawa prawna:

 • Art. 4, art. 9, art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1628 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem.
 • Dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska (imienia).
 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu)

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa: 37 złOpłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego lub na konto Urzędu Miasta Torunia: Bank Millennium nr konta 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Termin i tryb realizacji:

 • Bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiedzialna:Urząd Stanu Cywilnegoul. Bydgoska 5 pokój nr 8, 87-100 Toruńtel. 56 611 87 49Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 • Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula.
 • Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 • Zmiana imienia lub nazwiska oraz rozciągnięcia zmiany nazwiska na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnej, jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.
 • Do zmiany imienia lub nazwiska oraz rozciągnięcia zmiany nazwiska na dziecko, które ukończyło 13 lat potrzebna jest także zgoda dziecka.
 • Rodzic/dziecko wyraża zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, a w przypadku zamieszkiwania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem konsula.