Informacja dla osób niedosłyszących

Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE)

Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE)
WOL 13.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ochrony Ludności
ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 93 00
e-mail: wol@um.torun.pl
Fax: 56 611 93 17

Dane teleadresowe do kontaktu w sprawach dotyczących ZGROMADZEŃ
(POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE):
Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611-93-10; fax 56 611-93-33; e-mail: tczk@um.torun.pl


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.).

Definicja zgromadzenia
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej
dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Prawo organizowania i uczestnictwa w zgromadzeniach
Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Zgromadzenia wyłączone spod zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach
Przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach nie stosuje się do zgromadzeń:
1)   organizowanych przez organy władzy publicznej;
2)   odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

I.   Termin zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
Organizator zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji, zawiadamia Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Torunia takiego zgromadzenia, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

II.   Sposób zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Torunia zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji, przekazuje się do Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

telefonicznie – tel. 56 611-93-10

lub na adres poczty elektronicznej – e-mail: tczk@um.torun.pl

III.   Wymagane dokumenty – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

1)   zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – pobierz załącznik nr 3.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji, organizator zgromadzenia podaje:
1)   imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2)   datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3)   ewentualne zagrożenia, które w ocenie organizatora zgromadzenia mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia;
4)   cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie (podanie celu zgromadzenia nie jest obligatoryjne).

Organizatorem zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji, może być wyłącznie osoba fizyczna.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia jest prawnie nieskuteczne w przypadku, gdy nie spełnia wymagań (nie zawiera wszystkich informacji) określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

IV.   Wymagane opłaty
Brak opłat.

V.   Termin i tryb realizacji sprawy
Organ gminy (Prezydent Miasta Torunia) udostępnia niezwłocznie na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie miasta Torunia.

VI.   Jednostka odpowiedzialna
Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611-93-10; fax 56 611-93-33; e-mail: tczk@um.torun.pl

VII.   Tryb odwoławczy
Brak.

VIII.   Uwagi
Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.
Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, o którym mowa w art. 21 ustawy Prawo o zgromadzeniach, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.

IX.   Poradnik dotyczący złożenia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
W celu zawiadomienia Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Torunia zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji, należy:
1)   pobrać i wydrukować załącznik nr 3 zawierający zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (postępowanie uproszczone);
2)   wypełnić zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (postępowanie uproszczone);
3)   podpisać zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (postępowanie uproszczone). Zawiadomienie podpisuje organizator zgromadzenia;
4)   zeskanować podpisane zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (postępowanie uproszczone) i przesłać je pocztą elektroniczną na adres e-mail: tczk@um.torun.pl

lub

1)   zadzwonić do Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 56 611-93-10;
2)   zawiadomić telefonicznie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, podając następujące dane:
a)   imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
b)   datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
c)   ewentualne zagrożenia, które w ocenie organizatora zgromadzenia mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia;
d)   cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie (podanie celu zgromadzenia nie jest obligatoryjne).
Dokumenty do pobrania: