Informacja dla osób niedosłyszących

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
WSA 2.15

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

fax: 56 611 83 21

oraz punkt w CH Plaza, ul. Wł. Broniewskiego 90, (wtorek – piątek: 09.00-17.00, sobota: 09.00-17.00) oraz CH. Copernicus, ul.Stanisława Żółkiewiskiego 15 (wtorek – piątek: 09.00-17.00, sobota: 09.00-17.00)


Podstawa prawna
art. 24 i 28 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności       (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzonym pobytem w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – wzór w załączniku.
2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.).
3. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.

II. Wymagane opłaty
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę  reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł przy zaświadczeniach
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł.
Płatne przelewem na nr konta: Bank Millennium O/Toruń 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799;
gotówką: w kasie organu podatkowego, tj. w budynku Urzędu Miasta Torunia przy                                  ul. Grudziądzkiej 126 B, na miejscu w Wydziale Spraw Administracyjnych  przy ul. Stefana Batorego 38/40.
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.
Uwaga: zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dokonuje się na podstawie art. 2 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

III. Termin i tryb realizacji
Bez zbędnej zwłoki.
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy       w drodze decyzji administracyjnej.
Informacje dotyczące zameldowania na podstawie decyzji administracyjnej zostały opisane w karcie informacyjnej „Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej”.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie            o zameldowaniu na pobyt czasowy.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Pokój nr 29 – II piętro
telefon: 56/611 83 53, 56/611 83 17, 56/611 83 12, 56/611 83 58, 56/611 83 47, 56/611 83 52, 56/611 83 18, 56/611 83 57, 56/611 83 11, 56/611 83 55.
V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

VI. Uwagi
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

1. Zgłoszenia pobytu czasowego należy dokonać osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Obowiązku meldunkowego dokonuje się również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia           14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu albo po uwierzytelnienie pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.