Informacja dla osób niedosłyszących

Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu czasowego
WSA 2.9

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

fax: 56 611 83 21

oraz punkt w CH Plaza, ul. Wł. Broniewskiego 90, (wtorek – piątek: 09.00-17.00, sobota: 09.00-17.00) oraz CH. Copernicus, ul.Stanisława Żółkiewiskiego 15 (wtorek – piątek: 09.00-17.00, sobota: 09.00-17.00) 

Podstawa prawna
- art. 40 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 657),
- ustawa z dnia 14.07.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 900.),
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 570),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1852).


I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – wzór w załączniku.
2. Karta pobytu lub ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo – do wglądu.

II. Wymagane opłaty
Nieodpłatnie.
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę  reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł.
Płatne przelewem na nr konta: Bank Millennium O/Toruń 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799;
gotówką: w kasie organu podatkowego, tj. w budynku Urzędu Miasta Torunia przy  ul. Grudziądzkiej 126 B, na miejscu w Wydziale Spraw Administracyjnych  przy ul. Stefana Batorego 38/40.
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

III. Termin i tryb realizacji
Bez zbędnej zwłoki.
Jeżeli dane zgłoszone do wymeldowania budzą wątpliwości o wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
Informacje dotyczące wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej zostały opisane w karcie informacyjnej „Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej”.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Pokój nr 29, II piętro,
telefon: 56/611 83 53, 56/611 83 17, 56/611 83 12, 56/611 83 58, 56/611 83 47, 56/611 83 52, 56/611 83 18, 56/611 83 57, 56/611 83 11, 56/611 83 55.


V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.


VI. Uwagi
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego należy dokonać osobiście lub można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W celu złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym należy na platformie e-PUAP wybrać: → Katalog spraw → znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę → inne sprawy urzędowe → najczęściej załatwiane sprawy → Skargi, wnioski, zapytania do urzędu pokaż sprawy wybranego urzędu → Sprawy obywatelskie - Ewidencja ludności, a następnie wybierz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (druk pobierze się automatycznie), należy postępować dalej zgodnie ze wskazówkami, wypełniony formularz podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przesłać na następujący adres urzędu: /UMTorun/SkrytkaESP

Obowiązku meldunkowego można również dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Dokonując zameldowania w nowym miejscu na pobyt stały lub czasowy można jednocześnie wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.