Informacja dla osób niedosłyszących

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Zgłoszenie pracy geodezyjnej
WGiK 7.3

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna:

  • Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 j.t.),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917),
  • Rozporządzenie Ministra AiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik  (Dz. U. z 2014 r. poz.  924 ),
  • Rozporządzenie Ministra AiCz dnia 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 914)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Opłaty:

  • Opłaty administracyjnej nie pobiera się.
  • Za udostępnienie materiałów geodezyjnych - Dokument Obliczenia Opłaty za udostępnienie materiałów geodezyjnych, a także uwierzytelnianie dokumentów zgodnie z ww. ustawą.

Termin i tryb realizacji wniosku:

  • Do 14 dni od dnia złożenia wniosku (sprawy skomplikowane prawnie do 1 miesiąca).

Jednostka odpowiedzialna:Wydział Geodezji i KartografiiTryb odwoławczy:

  • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3.

Uwagi:

  • Wniosek można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty.
Dokumenty do pobrania: