Informacja dla osób niedosłyszących

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Zgłoszenie pracy geodezyjnej
WGiK 7.3

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna •  Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 7 maja 1989 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101, t.j. ze zm.), •  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917), •    Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik  (Dz.U. z 2014 r. poz.  924 ). •    Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 914) I. Dokumenty od wnioskodawcy Wniosek uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego. II. Opłaty administracyjne •    Nie pobiera się.  III. Opłaty • Dokument Obliczenia Opłaty za udostępnienie materiałów geodezyjnych, a także uwierzytelnianie dokumentów zgodnie z w/w ustawą. IV. Termin i tryb realizacji wniosku Do 14 dni od dnia złożenia wniosku (sprawy skomplikowane prawnie do 1 miesiąca) V. Jednostka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Kartografii. VI. Tryb odwoławczy Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3 VII. Uwagi Wniosek można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty.

Dokumenty do pobrania: