Informacja dla osób niedosłyszących

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - wydanie decyzji

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - wydanie decyzji
WAiB 8.23

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08


 Podstawa prawna:

-art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami),

-art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zmianami),

-ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami),

-ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044),

 

UWAGA: Prezydent Miasta Torunia jest organem właściwym w sprawach dotyczących wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg zaliczonych do kategorii gminnych i powiatowych oraz robót prowadzonych w pasach drogowych dróg krajowych i wojewódzkich, jeżeli konieczność ich realizacji jest związana z budową dróg gminnych i powiatowych. Dla dróg zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich i krajowych, organem właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (formularz) należy dołączyć:

1)mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu;

2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;

3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

5) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;

6) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

7) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami), aktualnym na dzień opracowania projektu;

8) opinie:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,

c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,

d) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,

h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;

9) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

10) opinia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Torunia,

11) ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej lub prawnej działającej w imieniu inwestora (zarządcy drogi), wraz z wymaganą opłatą skarbową.

II. Wymagane opłaty:

-wydanie decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044).

-za pełnomocnictwo - 17 zł od każdego udzielonego pełnomocnictwa (na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044/).

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie do 90 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w art. 11a ustawy.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa UMT,
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
Telefon - sekretariat (56) 611-84-30, kancelaria (56) 611-84-86

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi:
Pisemny wniosek należy składać w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa UMT (pokój nr 10 parter tel. 56-611-84-86).