Informacja dla osób niedosłyszących

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
WEiR 1.62

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 - o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., poz. 978 z póź. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 140 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wypełniony formularz wniosku;
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 • kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (dotyczy osób, które w dniu 19.01.2013 r. były uprawnione do kierowania pojazdem uprzywilejowanym);
 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

  Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów

Wymagane opłaty:

 • Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 50 zł i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: opłaty komunikacyjne - zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Bank Millennium O/Toruń,

  nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086


Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 2 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość  lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
pok. nr 4
telefony do osób prowadzących sprawę w Wydziale:
56 611 88 56, 56 611 88 57, 56 611 88 69


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmawiającej zezwolenia  przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Ewidencji i Rejestracji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi:

 • Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres  wynikający z terminu ważności  orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
 • Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
 • Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu dla kierujących pojazdami.
 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy prowadzi wojewoda właściwy na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.