Informacja dla osób niedosłyszących

Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą na terenie miasta Torunia

Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą na terenie miasta Torunia
WEiR 1.14

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88


Podstawa prawna

Art. 20 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. –Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 210 )

Art.217 §2 pkt2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z póź. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044)

 

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

  1. Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (oddział, koło, klub) z siedzibą na terenie miasta Torunia według załączonego wniosku.

  2. Załączniki do wniosku:

  • statut stowarzyszenia macierzystego

  • uchwała stowarzyszenia macierzystego o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej w Toruniu

  • protokół z walnego zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej, podczas którego dokonano wyboru jej władz tj. zarządu i komisji rewizyjnej jednostki.

 

II. Wymagane opłaty

Nie pobiera się opłaty od przyjęcia zawiadomienia.

Opłatę 17 zł pobiera się tylko w przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zawiadomienia,

wpłata w kasie tut. Wydziału lub na konto UMT w Banku Millennium 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie, jeżeli dokumentacja nie jest dotknięta brakami formalnymi. Wydział Ewidencji i Rejestracji potwierdza pismem przyjęcie przedmiotowego zawiadomienia lub wzywa do uzupełnienia jego braków formalnych.

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie zawiadomienia wydaje się natomiast w terminie 7 dni od wpływu wniosku o jego wydanie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17 zł.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

 

Wydział Ewidencji i Rejestracji

Toruń, ul Wały Gen. Sikorskiego 25

pok. nr 13, tel. 56 611 88 62

 

V. Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się .

 

VI. Uwagi

Zawiadomienia dotyczą wyłącznie terenowych jednostek organizacyjnych które posiadają siedzibę na terenie miasta Torunia.