Informacja dla osób niedosłyszących

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski w celu zorganizowania stoisk handlowych z kwiatami

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski w celu zorganizowania stoisk handlowych z kwiatami
BTCM 19.6

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446),

 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440),

 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.

 • Zarządzenie Nr 402 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania stoisk handlowych z kwiatami z późniejszymi zmianami.

 

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Wniosek o zawarcie umowy według załączonego wzoru.

2. Załączniki do wniosku:

 1. mapkę na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji stoiska,

 2. zaświadczenie o niezaleganiu należnościami wobec Gminy Miasta Toruń wydane przez Wydział Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia

 3. potwierdzenie przelewu kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy (dowód wpłaty) na rachunek Wynajmującego wskazany w umowie,

 4. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w KRS.

 

Uwagi:
1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.
2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

3. Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

 

II. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

 

III. Wymagane opłaty:

 1. Kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy na konto: 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400.

 2. Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu Nr 333 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych zmienionego Zarządzeniem Nr 272 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 września 2017 r. na numer konta: 95 1160 2202 0000 0000  6171 9127.

 3. Zajęcie nieruchomości bez zgody Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT podlega opłacie w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej.

 

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

 

V. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

VI. Informacje dodatkowe dla klienta:

Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.

 

Uwagi:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu na organizację stoiska handlowego z kwiatami należy złożyć w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta.

 2. Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu z Gminą Miasta Toruń na organizację stoiska handlowego z kwiatami, może wystąpić wyłącznie podmiot, który uzyskał od Gminy Miasta Toruń prawo do dysponowania nieruchomością na cele zorganizowania stoiska.

 3. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Wynajmującego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pkt. III niniejszej procedury).

 4. Wzór umowy dot. udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na zorganizowanie i prowadzenie stoiska handlowego z kwiatami stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 402 PMT z dn. 14.12.2016 r.

 5. Wytyczne dot. organizacji stoiska handlowego z kwiatami stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 402 PMT z dn. 14.12.2016 r.