Informacja dla osób niedosłyszących

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu zorganizowania ogródka letniego/zimowego.

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu zorganizowania ogródka letniego/zimowego.
BTCM 19.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36
e-mail: starowka@um.torun.pl
Fax: 56 652 13 88

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary i ul. Żeglarska w celu zorganizowania ogródka letniego/zimowego


Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446),

 • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440),

 • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,

 • Uchwała Nr 639/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.

 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.

 • Zarządzenie Nr 305 PMT z dnia 12 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania sezonowych ogródków gastronomicznych zmienione Zarządzeniem Nr 80 PMT z dnia 29 marca 2017 r., Nr 267 PMT z dnia 27 września 2017 r. i Nr 51 z dnia 14 lutego 2018 r.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o zawarcie umowy według załączonego wzoru.

 2. Załączniki do wniosku:

 1. tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być zlokalizowany ogródek gastronomiczny,

 2. mapka na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji ogródka oraz jego odległości od elewacji budynku, przed którym będzie zorganizowany,

 3. projekt, wizualizację i zdjęcia poszczególnych mebli, urządzeń, ogrodzenia, roślinności oraz innych elementów wyposażenia ogródka z podaniem ich wymiarów oraz widokami i rzutami parasoli,

 4. zaświadczenie o niezaleganiu należnościami wobec Gminy Miasta Toruń wydane przez Wydział Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia

 5. potwierdzenie przelewu kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy (dowód wpłaty) na rachunek Wynajmującego wskazany w umowie.

Uwagi:

 1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.

 2. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 3. Wnioskodawca występując o zawarcie umowy, jest zobowiązany skorzystać z załączonego wzoru wniosku.

II. Forma załatwienia:
Umowa cywilnoprawna.

III. Wymagane opłaty:

 1. Kaucja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy na konto: 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400.

 2. Czynsz miesięczny według stawki określonej w Zarządzeniu nr 72 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenów dróg wewnętrznych na konto: 95 1160 2202 0000 0000  6171 9127.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami).

V. Dokumenty uzyskiwane przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta UMT w postępowaniu:

 1. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie formy i wystroju sezonowego ogródka gastronomicznego.

 2. Zawarcie umowy jest uwarunkowane pozyskaniem pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 3. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

VI. Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 36 , fax.: 56 652 13 88, e-mail: starowka@um.torun.pl

VII.Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

VIII. Informacje dodatkowe dla klienta:

Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oraz na stronach internetowych:

 1. www.bip.torun.pl,

 2. na portalu Facebook w grupie MojaStarowk@- https://www.facebook.com/groups/mojastarowka/.

Uwagi:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu na organizację ogródka letniego należy złożyć w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta, w terminie do 28 lutego danego roku.

 2. Wniosek o zawarcie umowy najmu na organizację ogródka zimowego należy złożyć w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta, w terminie do 30 września danego roku.

 3. W przypadku, gdy o jedno miejsce ubiega się więcej niż jeden wnioskodawca kwalifikujący się do zawarcia umowy, Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT dokonuje oceny, co do zasadności, sposobu udostępniania nieruchomości oraz podziału powierzchni. Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT decyduje o sposobie udostępnienia nieruchomości w trybie podziału lub licytacji.

 4. Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu z Gminą Miasta Toruń na organizację sezonowego ogródka gastronomicznego, może wystąpić wyłącznie właściciel lub osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu znajdującego się na obszarze dróg wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego i w którym prowadzi działalność gastronomiczną.

 5. Wnioskodawca, który otworzy nowy lokal lub złoży w trakcie sezonu wniosek, po udostępnieniu miejsca przez Gminę Miasta Toruń, może skorzystać z możliwości otwarcia ogródka dopiero po wygaśnięciu wcześniej zaciągniętego przez Gminę Miasta Toruń zobowiązania.

 6. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Wynajmującego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pkt. III niniejszej procedury).

 7. Za sezon letni uważa się okres od 1 kwietnia do 31 października danego roku.

 8. Za sezon zimowy uważa się okres od 15 listopada do 28 lutego następnego roku z zastrzeżeniem, że pierwszy sezon zimowy rozpocznie się od 15 listopada 2017 roku.

 9. Wzór umowy dot. udostępnienia terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego na zorganizowanie i prowadzenie ogródka gastronomicznego stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 305 PMT z dn. 12.10.2016 r. z późniejszymi zmianami.

 10. Wytyczne dot. organizacji ogródków stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 305 PMT z dn. 12.10.2016r. z późniejszymi zmianami.

 11. Jakiekolwiek zmiany podczas realizacji umowy, w zakresie organizacji i wyposażenia ogródka, w tym jego lokalizacji, parametrów: wysokości, szerokości, długości, powierzchni, kolorystyki, elementów wyposażenia, itp. – wymagają pisemnego zgłoszenia i dostarczenia nowego projektu architektonicznego do Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT oraz podpisania aneksu do umowy.