Informacja dla osób niedosłyszących

Zawarcie i rejestracja małżeństw

Zawarcie i rejestracja małżeństw
USC 4.2

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 94
e-mail: usc@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 98

Podstawa prawna:

 • Art. 76-80 oraz art. 89 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.);
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (t.j. Dz U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 204);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych a dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń  stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Dokumenty  od  wnioskodawcy:Obywatel polski:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego.

Cudzoziemiec:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.
 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie wskazanego dokumentu nie jest możliwe, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od jego przedłożenia.

Opłata  skarbowa:

 • 84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego)
 • 38 zł - wydane zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 • 38 zł – wydane zaświadczenie o stanie cywilnymOpłatę skarbową uiszcza się:
  • w kasie Urzędu Stanu Cywilnego
  • lub na konto Urzędu Miasta Torunia: Bank Millennium nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
 • 1000 zł – ślub poza lokalem – opłata dodatkowa, nr konta: Bank Millennium 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127

Termin  i tryb  realizacji:

 • Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego:może nastąpić najwcześniej 6 miesięcy przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa (zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński), - zapewnienia mogą zostać złożone najpóźniej 1 miesiąc przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 • Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:w okresie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia).

Jednostka  odpowiedzialna:Urząd Stanu Cywilnego87-100   Toruńul. Bydgoska 5pokój nr 7, I piętro,  tel.: 56  611 83 88Tryb  odwoławczy:

 • W przypadku odmowy – wniosek do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi:

 • Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa składa się osobiście przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.