Informacja dla osób niedosłyszących

Zatwierdzenie projektu budowlanego - wydanie decyzji

Zatwierdzenie projektu budowlanego - wydanie decyzji
WAiB 8.8

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami),

- art. 28, art. 34 ust. 5, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Do wniosku o wydanie ww. decyzji wg załączonego wzoru (Formularz) należy dołączyć:

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniami (projektantów i sprawdzających) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu oraz oświadczeniami zespołu projektowego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik nr 1),

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno - budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska,

- ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z wymaganą opłatą skarbową.

II. Wymagane opłaty

Za wydanie ww. decyzji - 47 zł.

Za pełnomocnictwo - 17 zł.

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym od ww. terminów odlicza się okresy opóźnień nie wynikające z winy organu.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Sekretariat – tel. 56 611 84 30

e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi

Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.