Informacja dla osób niedosłyszących

Zastaw rejestrowy - dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu

Zastaw rejestrowy - dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
WEiR 1.52

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.06.2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. nr 145, poz. 1542)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o dokonanie wpisu zastawu rejestrowego według załączonego wzoru
  • Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów,
  • Dowód rejestracyjny
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana
  • Dowód osobisty

Wymagane opłaty:

  • Brak opłat

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje

Uwagi:

  • Wniosek należy złożyć osobiście.