Informacja dla osób niedosłyszących

Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną - wydanie zezwolenia

Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną - wydanie zezwolenia
WE 3.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Edukacji
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 20
e-mail: we@um.torun.pl
Fax: 56 611 88 37

 Podstawa prawna:  

   1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018r., poz. 996 z późn. zm.);
   2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U z 2017 r., poz. 1625);
   3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum (Dz. U. z 2017 r., poz. 818)

  

 1. Dokumenty od wnioskodawcy

 Wniosek założyciela o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawierający dane określone w odpowiednim do typu szkoły rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z załącznikami: 

   1. Wyciąg z dowodu osobistego poświadczony notarialnie lub poświadczony przez przyjmującego wniosek pracownika Urzędu Miasta Torunia - w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę ma być osoba fizyczna;
   2. Kopia statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji - w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę ma być osoba prawna;
   3. projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
   4. projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
   5. pozytywna opinia sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotycząca bezpiecznych i higienicznych warunków obiektu, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i jego najbliższym otoczeniu;
   6. pozytywna opinia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i jego najbliższym otoczeniu;
   7. zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków działania szkoły lub placówki publicznej oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych;

  

 1. Wymagane opłaty:

 Nie pobiera się 

 1. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Kopię decyzji przekazuje się Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Bydgoszczy oraz organowi podatkowemu właściwemu dla siedziby osoby prowadzącej. 

 1. Jednostka odpowiedzialna:

 Wydział Edukacji ul. Fałata 39, 87-100 Toruń gł. specjalista Violetta Nowakowska tel. 566118832  

 1. Tryb odwoławczy

 Stronie przysługuje odwołanie do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia. 

 1. Uwagi:

 Brak