Informacja dla osób niedosłyszących

Wywłaszczone nieruchomości - zwrot

Wywłaszczone nieruchomości - zwrot
WGN 9.12

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 90
e-mail: wgn@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 08

Podstawa prawna:

 • Art. 136 - 139, art. 140 ust. 1, 2, 3, 4 i 5art. 142, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121)

 • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)


Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek byłego właściciela lub jego spadkobierców o zwrot nieruchomości w którym należy podać położenie nieruchomości (ozn. geodezyjne tj. nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej), wskazać lub załączyć dokument na podstawie jakiego nieruchomość wywłaszczono (decyzja, akt notarialny), określić cel wywłaszczenia;

 • ewentualnie postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw spadkowychlub akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym właścicielu nieruchomości oraz aktualne adresy spadkobierców.


Wymagane opłaty:

 • Opłaty skarbowe:

  • za wniosek - nie pobiera się

  • za pełnomocnictwo - 17 zł


Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Wydanie decyzji administracyjnej do 30 dni po skompletowaniu materiałów w sprawie od dnia złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B
Tel. 56 611 84 92


Tryb odwoławczy:

 • Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.


Uwagi:

 • Wniosek można składać osobiście, w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej wgn@um.torun.pl.

Dokumenty do pobrania: