Informacja dla osób niedosłyszących

Wytwarzanie odpadów - udzielenie pozwolenia

Wytwarzanie odpadów - udzielenie pozwolenia
WGK 10.8

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 10
e-mail: wgk@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 05

Podstawa prawna:

 • Art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 519),

 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek prowadzącego instalację o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać informacje o których mowa w art. 184 ust. 2 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

 • plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsca magazynowania odpadów

 • dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Torunia, konto nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa

  • dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w wysokości 506,00 zł

  • dla pozostałych podmiotów opłata w wysokości 2.011,00 zł

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych
ul. Legionów 220, 87-100, Toruń
pokój nr 20
Tel.: 56 611 83 41, e-mail:
odpady@um.torun.pl

Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.