Informacja dla osób niedosłyszących

Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)

Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)
WEiR 1.36

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 79 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • §21 ust 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r.,  poz. 1044)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wyrejestrowanie według załączonego wniosku
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
 • Stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu, albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
 • Dowód osobisty

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium
  Nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Aby załatwić sprawę, należy zapisać się na dzień i godzinę osobiście – I piętro stan. Nr 10,  telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres weir@um.torun.pl
 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału.