Informacja dla osób niedosłyszących

Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
WEiR 1.29

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 10 - 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., poz. 978 z póź. zm. );
 • § 9  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 231 z późn. zm);
 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy według załączonego wzoru - wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu;
 • Załączniki:
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*;
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy;
  • uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy;
  • cudzoziemiec dołącza także kserokopię karty pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.\
 • Do wglądu:
  • oryginał prawa jazdy
  • dowód osobisty (dotyczy obywateli polskich)

Wymagane opłaty:

 • Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł (w tym 0,50 zł. opłata ewidencyjna) i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: "opłaty komunikacyjne - prawa jazdy"
  Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

 • Opłatę należy wnieść po zdaniu egzaminu państwowego.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Wydanie prawa jazdy w terminie do 30 dni, od dnia zdania egzaminu państwowego.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4, tel. 56 611 88 56, 611 88 57

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Ewidencji i Rejestracji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

Uwagi:

 • Zagraniczne prawo jazdy ważne jest w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy należy złożyć w urzędzie przed przystąpieniem do egzaminu. Strona – po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy – otrzymuje w terminie 2 dni roboczych pisemną informację o wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę wraz z jego unikalnym numerem, okazanie którego będzie koniecznym warunkiem do przystąpienia do egzaminu państwowego.
 • Po zdanym egzaminie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy, następnie zostanie zamówione prawo jazdy.
 • Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.
 • Przed wydaniem prawa jazdy urząd jest zobowiązany wystąpić do zagranicznego organu, który wydał prawo jazdy o potwierdzenie danych i informacji w nim zawartych.
 • Wniosek pobrany z internetu należy drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

 • *FOTOGRAFIA
  powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

  - musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

  - musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

  - bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

  - naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.