Informacja dla osób niedosłyszących

Wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym

Wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
WEiR 1.41

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • §18 ust1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r. poz. 689)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
 • Dowód własności podwozia lub ramy
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terenu państw niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
 • Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejstrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty

Wymagane opłaty:

 • 54,50 zł dowód rejestracyjny
 • 19 zł pozwolenie czasowe
 • 185,50 zł (gdy zachodzi konieczność wymiany tablic)

  Płatne na konto: Urząd Miasta Torunia - opłaty komunikacyjne -
  33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Aby załatwić sprawę, należy zapisać się na dzień i godzinę osobiście – I piętro stan. Nr 10, telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres weir@um.torun.pl.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów . Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.