Informacja dla osób niedosłyszących

Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu i nazwiska

Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu i nazwiska
WEiR 1.44

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • §18 ust 1, pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355)
 • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r.,  poz. 1044)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydnaie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 689)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Tablice rejestracyjne, gdy zachodzi konieczność wymiany
 • Dowód osobisty

Wymagane opłaty:

 • 54,50 zł dowód rejestracyjny
 • 19 zł pozwolenie czasowe
 • 185,50 zł (gdy zachodzi konieczność wymiany tablic)

  Płatne na konto: Urząd Miasta Torunia - opłaty komunikacyjne -
  33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Aby załatwić sprawę, należy zapisać się na dzień i godzinę osobiście – I piętro stan. Nr 10,  telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres weir@um.torun.pl.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów. Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

Telefon: do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.