Informacja dla osób niedosłyszących

Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej

Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej
WSA 2.5

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

fax: 56 611 83 21

Podstawa prawna:

- art. 35  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 657),
-  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U.  z 2015r., poz. 1852),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2017r. poz. 1257 z późn. zm),
-  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późn. zm.):


Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek w sprawie wymeldowania osoby.
 • Załączniki:
  • dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, akty notarialne, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy, orzeczenia sądowe: o eksmisji,  o sposobie korzystania z mieszkania).

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydaną decyzję - 10 zł
 • Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku

  Sposób płatności:
  • przelewem na konto:
   Bank Millennium O/Toruń nr: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799;
  • lub gotówką: w kasie organu podatkowego, tj. w budynku Urzędu Miasta Torunia przy  ul. Grudziądzkiej 126 B;
  • lub na miejscu w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Stefana Batorego 38/40.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Decyzja administracyjna do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Stanowiska ds. wydawania decyzji w sprawach meldunkowych
Pokój nr 27; tel. 56 611 83 26 ; 56 611 83 27
Pokój nr 28; tel. 56 611 83 25


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie  do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Dokumenty do pobrania: 
PDF icon WSA Klauzula (r4,5) (75.25 KB)