Informacja dla osób niedosłyszących

Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych przeznaczonych pod budowę

Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych przeznaczonych pod budowę
WŚiZ 6.7

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Środowiska i Zieleni
ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 86 93
e-mail: wsiz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 89

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.)

Dokumenty wnioskodawcy:

 • wniosek  o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – wg. załączonego wzoru.
 • Załączniki:
  • zaświadczenie – badanie pochodzenia gleby;
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną;
  • dokument potwierdzający tytuł własności do  nieruchomości.

Wymagane opłaty:

 • Brak opłat

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • 30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Zieleni
ul. Wały gen. Sikorskiego 12, Toruń
tel. 56 61 18 693, pok. nr 7 – sekretariat
tel. 56 61 18 782, pok. nr 4 – Anna Grzona

Dokumenty do pobrania: