Informacja dla osób niedosłyszących

Wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, sporządzanie wydruków map, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego

Wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, sporządzanie wydruków map, udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego
WGiK 7.6

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYPISU I WYRYSU LUB WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wydanie dokumentów: wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, wypis z kartoteki budynków, lokali, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wyrys z mapy ewidencyjnej - formularz EGiB

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 1. Udostępnienie zbiorów danych bazy ewidencji gruntów i budynków - formularze P + P1;
 2. Udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków - formularze P + P2;
 3. Udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej - formularze P + P3;
 4. Udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - formularze P + P4;
 5. Udostępnienie zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) - formularze P + P5;
 6. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) - formularze P + P6;
 7. Udostępnienie zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych, o których mowa w art.4 ust 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (BDOT500) - formularze P + P7;
 8. Udostępnienie innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (np. mapy topograficznej, sytuacyjnej, sytuacyjno-wysokościowej, ortofotomapy, dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, innych nie objętych wnioskami wymienionymi w pkt. 1-7) - formularze P + P8;

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 j.t.),
 • Rozporządzenie  z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917),
 • Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914).

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek zainteresowanego.

Opłaty administracyjne:

 • Nie pobiera się.

Inne opłaty

 • Dokument Obliczenia Opłaty za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także uwierzytelnianie dokumentów zgodnie z w/w ustawą.

Termin i tryb realizacji wniosku:

 • Do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
pok. nr 119, 120
Telefon: 56 611 84 70 , 56 611 84 67, 56 611 84 75, 56 611 84 66, 56 611 84 79


Tryb odwoławczy:

 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3.

Uwagi:

 • Wniosek można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty.