Informacja dla osób niedosłyszących

Wykonanie transportu drogowego - zmiana treści licencji

Wykonanie transportu drogowego - zmiana treści licencji
WEiR 1.21

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art.7 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2200 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.2009.300.51 z późn. zm)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o zmianę licencji według załączonego wzoru
 • Odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zmiany nazwy lub adresu)
 • Aktualny wykaz pojazdów oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku zmiany pojazdu lub nabycia nowego, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument stwierdzający prawo dysponowania nim

Wymagane opłaty:

 • Za zmianę licencji - w zakresie danych w niej zawartych pobiera się opłatę w wys. 10% opłaty za wydanie licencji w zależności od okresu na jaki została wydana+ 5% za zmianę każdego wypisu z licencji.
 • Za wydanie kolejnego wypisu z licencji na nowo nabyty pojazd pobiera się opłatę w wys. 11% opłaty za wydanie licencji za każdy pojazd

  Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miasta,
  BANK MILLENNIUM SA O/TORUŃ
  nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 • Wydaje się nowy druk licencji po dokonaniu zmiany i nowe wypisy - w przypadku zgłoszenia zmiany treści licencji.
 • W przypadku zwiększenia liczby pojazdów wydaje się tylko wypisy na nowo nabyte pojazdy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
pok. nr 10 i 13, fax -  56 611 88 88,

Telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale: 56 611 88 61, 611 88 53


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Wnioski można pobrać i składać w siedzibie Wydziału, Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta.
 • Odbiór licencji tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.