Informacja dla osób niedosłyszących

Wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - przyjęcie zgłoszenia

Wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - przyjęcie zgłoszenia
WAiB 8.12

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 30
e-mail: waib@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 33, 56 611 85 08

Podstawa prawna:

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami).

I. Wymagane dokumenty

Wniosek z określonym rodzajem, zakresem i sposobem wykonania robót oraz terminem ich rozpoczęcia według załączonego wzoru (Formularz) wraz z następującymi załącznikami:

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik nr 1).

2. W zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

5. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu.

7. Ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (załącznik nr 2) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Zgłoszenia należy dokonać minimum 30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

II. Wymagane opłaty

Zgodnie z pkt 9a-9c części I załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zmianami).

Za pełnomocnictwo – 17 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Zgłoszenia należy dokonać minimum 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, organ nakłada obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie. Nałożenie obowiązku przerywa bieg 21-dniowego terminu, który zaczyna biec na nowo od dnia uzupełnienia wniosku bądź od upływu terminu na uzupełnienie (w przypadku nieuzupełnienia). Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia, może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Sekretariat – tel. 56 611 84 30

e-mail: waib@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie nie przysługuje.

V. Uwagi

Pisemny wniosek należy składać w punkcie kancelaryjnym Wydziału Architektury i Budownictwa UMT, pokój nr 10.