Informacja dla osób niedosłyszących

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
WSA 2.6

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50
e-mail: wsa@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 20

fax: 56 611 83 21

oraz punkt w CH Plaza, ul. Wł. Broniewskiego 90, (wtorek – piątek: 11.00-19.00, sobota: 09.00-17.00)

Podstawa prawn

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póżn. zm.);

- art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 657);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z póżn. zm. ).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców – wzór w załączeniu.

2. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

II. Wymagane opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

Płatne przelewem na nr konta: Bank Millennium O/Toruń 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799;

gotówką: w kasie organu podatkowego, tj. w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B, na miejscu w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Stefana Batorego 38/40.

Uwaga: zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia dokonuje się na podstawie art. 2 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

 

III. Termin i tryb realizacji

Zaświadczenie – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

 

IV. Jednostka odpowiedzialn

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Pokój nr 29, II piętro, 

telefon: 56/611 83 53, 56/611 83 17, 56/611 83 12, 56/611 83 58, 56/611 83 47, 56/611 83 52, 56/611 83 18, 56/611 83 57, 56/611 83 11, 56/611 83 55.

 

 

V. Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie przysługuje zażalenie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

 

VI. Uwagi

Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia może być wydane w przypadku, gdy organ jest niewłaściwy, gdy nie dysponuje danymi, a strona domagała się tego zaświadczenia ze względu na swój interes prawny, gdy strona nie wykazała interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia, a brak przepisu nakazującego wydanie takiego zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście w organie gminy bądź za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zaświadczenie wydaje się tylko osobie zainteresowanej w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek o wydanie zaświadczenia może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego według zasad określonych w ustawie jw.

W celu złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym należy na platformie e-PUAP wybrać: → Katalog spraw →znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę → najczęściej załatwiane sprawy → Ogólne sprawy urzędowe → wybierz pismo ogólne do urzędu, ,należy postępować dalej zgodnie ze wskazówkami, wypełnić pismo ogólne podając temat, następnie podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przesłać na następujący adres urzędu:  /UMTorun/SkrytkaESP

Strona może działać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.