Informacja dla osób niedosłyszących

Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych

Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych
BMKZ 21.2

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80

Podstawa prawna

  • Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminie Miasta Toruń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 25, poz. 325) i Aneks Nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1848),
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067),
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 r. poz. 1609)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).


I.   Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie działań przy obiektach zabytkowych wraz  z wymaganymi załącznikami.

II.  Wymagane opłaty
82,00 zł – za wydanie decyzji/pozwolenie
41,00 zł – za zmianę wydanej decyzji/zezwolenia
Wydanie decyzji/pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – nie podlega opłacie skarbowej
17,00 zł – jeżeli został ustanowiony pełnomocnik, od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80; e-mail: bmkz@um.torun.pl

V.   Tryb odwoławczy

Odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI.   Uwagi
Wnioski o udzielenie pozwolenia na:
1) wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku wpisany do rejestru zabytków,
2) wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  
3) wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów,
4) wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji  lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru,
5) wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku,
6) druk oświadczenia o posiadaniu przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego,
można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona na stronie https://www.torun.pl w zakładce przetwarzanie danych osobowych w UMT, klauzula informacyjna.