Informacja dla osób niedosłyszących

Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych

Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych
BMKZ 21.2

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80

Podstawa prawna

 • Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminie Miasta Toruń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 25, poz. 325) i Aneks Nr 1
  z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1848),

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 2187 z późn. zm.
  ),

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017 r. poz. 1265),

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),

 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1257 z późn. zm.),

 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie działań przy obiektach zabytkowych wraz
z wymaganymi załącznikami.

 

II. Wymagane opłaty

82,00 zł – za wydanie decyzji/pozwolenie

41,00 zł – za zmianę wydanej decyzji/zezwolenia

Wydanie decyzji/pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – nie podlega opłacie skarbowej

17,00 zł – za pełnomocnictwo

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

.IVJednostka odpowiedzialna

 1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 2. Adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń

 3. Telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80; e-mail: bmkz@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

VI. Uwagi

 1. Wnioski o udzielenie pozwolenia na:

 1. wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych w zabytku wpisanych do rejestru zabytków,

 2. wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

 

 1. wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku,

 2. wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych oraz napisów,

 3. wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

 4. Druk oświadczenia o posiadaniu przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy
ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji prac konserwatorskich, robót budowlanych
i usług w ramach zadań własnych Gminy Miasta Toruń, na podstawie art. 7.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875 z późn. zm.); ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 poz.2187 z późn. zm.); ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji prac konserwatorskich, robót budowlanych i usług w ramach zadań własnych Gminy Miasta Toruń, w związku art. 6 ust 1 lit. b i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.05.2016 r.) - ogólne rozporządzenia o ochronie danych dalej jako „RODO”.

W przypadku niepodania przez Pana/ią danych realizacja prac konserwatorskich, robót budowlanych
i usług w ramach zadań własnych Gminy Miasta Toruń nie będzie możliwa.

Dane osobowe Pana/i będziemy udostępniali podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski.

Dane osobowe Pana/i przechowujemy przez okres 10 lat liczony od daty wygaśnięcia umowy.

Ma Pan/i prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:

  1. przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;

  2. nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  3. trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się
na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl.

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.

Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).