Informacja dla osób niedosłyszących

Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych

Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych
BMKZ 21.2

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80

Podstawa prawna

 • Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminie Miasta Toruń (Dz. U. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 2004 r. Nr 25, poz. 325) i Aneks Nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. U. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r. poz. 1848)

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1265).

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

 

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie działań przy obiektach zabytkowych wraz z wymaganymi załącznikami.

 

II. Wymagane opłaty

82,00 zł - za wydanie decyzji/pozwolenie.

41,00 zł - za zmianę wydanej decyzji/zezwolenia

Wydanie decyzji/pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – nie podlega opłacie skarbowej.

17,00 zł - za pełnomocnictwo

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy  szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Adres: ul. Podmurna 2, 2a 87-100, Toruń

Telefon: 56 611 87 95; fax 56 611 87 80

e-mail: bmkz@um.torun.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

VI. Uwagi

 1. Wnioski o udzielenie pozwolenia na :

 1. wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych w zabytku wpisanych do rejestru zabytków

 2. wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 3. wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego

 4. wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

 5. wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych oraz napisów

 6. wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków

 7. wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 8. Druk oświadczenia o posiadaniu przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście.