Informacja dla osób niedosłyszących

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów
USC 4.4

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 94
e-mail: usc@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 98

Podstawa prawna:

 • Art. 44-51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 09 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U z 2004 r. nr 166, poz. 1735)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 204)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada  2006 r. (tj. Dz.U z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 267 ze zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.
 • Dokument tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania dokumentu (do wglądu).

Opłata skarbowa:

 • 22 zł - odpis skrócony aktu
 • 22 zł - wielojęzyczny odpis skrócony aktu
 • 33 zł - odpis zupełny aktu
 • 39 zł – odpis zupełny aktu sprzed 1 stycznia 1946 roku
 • 24 zł - zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 • 38 zł - zaświadczenie o stanie cywilny
 • 24 zł – zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
 • 17 zł - pełnomocnictwo

  Za wnioski krajowe - opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Stanu Cywilnego lub dokonując wpłaty na konto Urzędu Miasta Torunia:
  Bank Millennium nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

  Za wnioski spoza granic RP – wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Torunia:
  Bank Millennium  BIGBPLPWXXX 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799   

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • W terminie do 7–10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, w zależności od miejsca przechowywania księgi stanu cywilnego.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 5
pokój  nr 5, I piętro, tel. 56 611 83 94  lub 56  611 83 95


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie  do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania żądanego dokumentu.

Uwagi:

 • Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Osoby uprawnione do otrzymania odpisu lub zaświadczenia:
  • osoba, której akt dotyczy,
  • współmałżonek,
  • wstępni (rodzice, dziadkowie),
  • zstępni (dzieci, wnuki),
  • rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy, opiekun,
  • sąd, prokurator,
  • osoba, która wykaże interes prawny.
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.
Dokumenty do pobrania: