Informacja dla osób niedosłyszących

Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
WEiR 1.57

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2200 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U z 2017, poz. 1260 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Kopię licencji
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej , podaną w kilometrach ,i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • Cennik
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

Wymagane opłaty:

 • Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę wyliczoną w oparciu o tabelę opłat w zależności od liczby pojazdów, oraz okresu na jaki zezwolenie ma być wydane.
 • Za zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wynosi 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia - dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia - wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia wynosi 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia - w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu - wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, wynosi 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

  Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta -BANK MILLENNIUM SA O/TORUŃ
  nr rachunku: 95 11602202 0000 0000 6171 9127

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • załatwienie sprawy związanej z wydaniem zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych następuje niezwłocznie, po przedstawieniu wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów,
 • załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinno być dokonane nie później niż w ciągu 1 miesiąca,
 • załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno być dokonane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
87-100 Toruń , ul. Wały Gen.Sikorskiego 25
Pok. Nr 10 i 13
Fax: 56 611 88 88, telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale: 56 611 88 61, 56 611 88 53


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Przewóz regularny - publiczny przewóz osób i ich bagażu (ogólnodostępny): wykonywany według rozkładu jazdy podanego przez przewoźnika drogowego do publicznej wiadomości przez ogłoszenie wywieszone na przystankach i dworcach autobusowych,wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się na przystankach określonych w rozkładach jazdy,należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości,wykonywany zgodnie z udzielonym zezwoleniem i warunkami przewozu osób określonymi w cenniku (taryfie przewozowej).
 • Linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na określonej drodze między przystankami wskazanymi w rozkładzie jazdy, po której odbywają się regularne przewozy osób.
 • Przystanek - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, oznaczone w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U z 2017, poz. 128), z informacją o rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem godzin odjazdów środków transportowych przewoźnika drogowego uprawnionego do korzystania z tego miejsca.
 • Licencja - decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.