Informacja dla osób niedosłyszących

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach
WŚiZ 6.4

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydził Środowiska i Zieleni

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.),

  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257.),

  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

 

Wymagane opłaty:

opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł, którą należy wnieść:

  1.  "przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87 - 100 Toruń: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799,
    tytuł: zaświadczenie - UPUL dz. nr……., obręb nr ………,"
  1. w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b lub przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25.

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo ich odpisu, wypisu lub kopii również należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Termin odpowiedzi: do 7 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska i Zieleni,

p. Hanna Borzych ,

Tel. 56 611 87 63  

 

Dokumenty do pobrania: